Talangarenan är vår förenklade bild av verkligheten. Den ger en överskådlig bild av hur allting hänger ihop och hur det måste hänga ihop. Det är först när alla processer tar sin utgångspunkt i affärsstrategin och hänger ihop på ett logiskt sätt som det strategiska HR arbetet verkligen bidrar till ökad lönsamhet.
Vi har identifierat ett antal fördelar med vår enkla arbetsmodell:
  • Den förstås av alla – även de som inte dagligen arbetar med HR men som ytterst berörs av att det fungerar dvs chefer och medarbetare
  • Den skapar samsyn och ett gemensamt språkbruk
  • Den utgör grunden för den strategiska HR planen
  • Den stärker HR chefens roll då det blir tydligt vad hen ska arbeta med och vilka prioriteringar som ska göras
  • Den tvingar fram prioriteringar och ökar resursutnyttjandet i organisationen
  • Den undviker onödiga och resursslukande adhoc insatser-
  • Den bidrar till ökad effektivitet och produktivitet
Och sist men inte minst bidrar den till lärandet i organisationen